HVR

NYHETER

Kallelse till årstämma
HVR KALLAR AKTIEÄGARNA TILL ÅRSSTÄMMA

HVR Water Purification AB (publ) 556380-8939
Tidpunkt: 14 juni 2018 kl. 18.00.
Plats: 7A Centralen Konferens, Vasagatan 7, Stockholm, Lokal: Svea
2018-05-09

HVR:s systerbolag Xzero erhåller ett bidrag på 1,3 miljoner euro från EU
Xzero kommer att få 1,3 M€ för ett tvåårigt industrialiserings- och marknadsstartprogram för sin produkt ”Last rinse” som gör absolut rent vatten för nanoelektronikindustrin.

Xzeros ULTRAWAT-projekt har valts ut efter en hård granskning. Det är ett 1154 behöriga ansökningar från 17 olika länder som godkänts i det nya europeiska innovationsrådets (EIC) -program.

Även för HVR betyder detta en stor framgång genom ett erkännande av HVRs teknik som har som motto: ”Om du ändå ska köpa en vattenrenare… köp en som tar bort alla föroreningar och gör absolut rent vatten.”

Här är ett utdrag ur ett medieutlåtande från EU:

"57 toppklassiga innovatörer utvalda för finansiering inom EIC SME Instrument

Totalt 57 små och medelstora företag från 17 länder har blivit utvalda för finansiering under senaste rundan av SMB-instrumentet. Detta är den första omgången av småföretag som valts under det nyligen lanserade europeiska innovationsrådet (EIC).

Företagen, utvalda efter granskning av professionella bedömare och personliga intervjuer av en jury av innovatörer, entreprenörer och riskkapitalister, kommer att få sammanlagt 94,25 miljoner euro att dela mellan sina projekt för att skala upp och internationalisera.

Exempel på de utvalda projekten inkluderar en 3D-skrivare för mat; en innovativ behandling för bröstcancer; VR som kan uppnå mänsklig ögonupplösning; en multi-aktiv kartongförpackning som förlänger hållbarheten för grönsaker med 40 % och en ny typ av biologiskt nedbrytbar bioplast.

Carlos Moedas, EU-kommissionär för forskning, vetenskap och innovation, säger: ”Pilotprojektet från Europeiska innovationsrådet har etablerats för att stödja entreprenöriella företag med banbrytande teknik och en tydlig förmåga att skapa nya marknader. Denna första grupp av innovatörer har verkligen den potentialen. "....

Varje projekt kommer att få upp till 2,5 miljoner euro för att finansiera innovationsaktiviteter som demonstration, testning, piloter och uppskalning. Dessutom kommer företagen också att dra nytta av 12 dagars gratis affärscoaching och affärsaccelerationstjänster.

Utdrag 13/03/2018 från: https://ec.europa.eu/easme/sv/news/57-top-class-innovators-selected-funding-under-eic-memeinstrument
2018-03-22

Förberedelserna för marknadslansering har börjat
Den produkt som HVR har valt att påbörja sin marknadslansering med har kapaciteten några hundra liter om dagen. Kännetecknet för produkten är att den gör absolut rent vatten från vilken källa som helst och att den drivs av värme med låg temperatur, under hundra grader.

Två demonstrationsanläggningar har byggts under 2017. I december 2017 skeppades en till Indien och en annan till USA.

HVR räknar med att demonstrationsanläggningarna bli utprovade under 2018 och att försäljningen av produkter i denna kategori kommer igång under samma år.
2018-01-15

Ny doktorsavhandling om HVR:s teknik
På tisdagen den 12:e december kommer Uday Kumar att försvara sin doktorsavhandling ”Integration of membrane distillation and solar thermal systems for co-production of purified water and heat” vid KTH. Avhandlingen handlar om att producera dricksvatten och distribuera värme via en anläggning som drivs av solenergi. Forskningen visar att det finns stora vinster att göra med en sådan anläggning
2017-11-21

HVR uttalar sig kring notering
En notering av bolagets aktie efterfrågas av både aktieägare och andra intressenter i bolaget. Därför har HVR klargjort bolagets inställning till en notering och anser att förutsättningarna är goda för en notering i slutet av 2018, förutsatt att tre kriterier är uppfyllda. Dessa kriterier är: Ett stabilt kassaflöde, att bolaget har en finansiell rådgivare samt att bolaget ska ha en stabil kommunikationsplattform. Nedan finns en länk till det fullständiga uttalandet.
2017-11-02

Doktorsavhandling baserad på studier av vår teknik
Daniel Woldemarian har genomfört tester på utrustning levererad av Scarab och dess dotterbolag i samarbete med flera olika industriföretag. I sammanfattningen till hans doktorsavhandling kan man läsa:

"Membrandestillation (MD) är en ny termiskt driven teknik som kan uppnå extremt hög miljöprestanda genom att den är effektiv och i hög grad kan drivas av förnybara energikällor. Fjärrvärmesystem, särskilt de som drivs av biomassa, utgör en idealisk värmeförsörjning för ett MD-system. Avhandlingen presenterar en teknoekonomisk bedömning av fjärrvärmedriven MD för vattenrening i utvalda industriella applikationer. Studien analyserar MD-systemets separationsprestanda och kostnader i olika fjärrvärmeintegrationsscenarier. Analyserna baseras på tre typer av semi-kommersiella MD-moduler, med experiment utförda på laboratorie- och pilotskala. Fallstudierna innefattar: borttagning av läkemedelsrester från avloppsvatten i ett kommunalt avloppsreningsverk; avloppsvattenrening i läkemedelsindustrin; uppkoncentrering i av alkohol i en bioetanolproduktionsanläggning."
2017-06-19

Informationsmöten

Vi har informationsmöten om vårt mest spännande projekt i Malmö den 23 maj, i Göteborg den 31 maj och i Stockholm den 7 juni.


Information om projektet

2017-05-21

Bolagsstämma 2017
HVR har bolagsstämma i Stockholm den 13 juni 2017. Se kallelsen till stämman.
Under våren har vi också informationsmöten i Stockholm, Malmö och Göteborg. Detaljerad information och anmälningsformulär finns på vår hemsida, se nedan.
2017-05-15

Tillämpning av HVR:s teknik i Bangladesh
Den 22 maj försvarar Ershad Ullah Khan sin doktorsavhandling om tillämpning av HVRs teknik i Bangladesh. Intresserade är välkomna.
2017-05-09

Nytt projekt i Indien
2017 års World Economic Forum klassade vattenbristen som den för närvarande största globala risken. En tredjedel av världens befolkning lever i områden med vattenstress.

En viktig aspekt i bristen är att sjöar och floder förgiftas eller torkar ut. Detta leder till att allt fler brunnar grävs eller borras. Många brunnar har visat sig ha hälsovådligt höga halter av skaldliga mineraler. HVR har samarbetat med Sida och KTH om att utforma ett lokalt system för att rena arsenikhaltigt vatten i Bangladesh. Den första praktiska tillämpningen av systemet blir i Odisha i Indien. Vi kommer att ha informationsmöten om detta under våren och här är en överskådlig projektbeskrivning.
2017-04-04

HVR levererar dricksvattenanläggningar som renar giftigt brunnsvatten
HVR arbetar just nu med två anläggningar som vardera ska förse något hundratal människor med dricksvatten.

• En i Bangladesh som ska drivas av spillvärme från en fabrik. Den avlägsnar arsenik och andra föroreningar.
• En annan i Odisha, Indien. Den ska drivas av solenergi och avlägsnar fluor och andra föroreningar.

Bägge gör absolut rent vatten till en låg kostnad.

Konstruktionen av anläggningarna är baserad på den utvärdering av vår teknik som genomfördes nyligen av KTH och Grameen Shakti med finansiering från Sida. Anläggningarna levereras mot ett leasingavtal där användarna betalar löpande för producerat vatten.

Enligt samstämmiga vetenskapliga rapporter har i stort sett alla försök i Bangladesh och Indien att rena brunnsvatten från arsenik misslyckats. Våra anläggningar klarar det. Vår teknik är 100 % effektiv och vi har utarbetat en finansieringsmodell som gör användningen ekonomiskt överkomlig för alla.

Alla kommer att ha råd med minst två liter absolut rent dricksvatten per dag.

Giftigt brunnsvatten orsakar svåra sjukdomar och för tidig död på många olika håll i världen.

Varför har vi inte sett mer i media om att hundratals miljoner människor blir sjuka och dör av giftigt brunnsvatten? Förmodligen därför att det är en ganska ny företeelse. Vattnet i sjöar och floder sinar och/eller försämras världen över. Människor borrar eller gräver brunnar för att få renare vatten. Många av dessa brunnar innehåller höga halter av hälsovådliga mineraler som är svåra att få bort.
HVR kommer att informera mer om situationen med brunnsvatten i världen och specifikt om ovanstående projekt under våren.
2017-02-21

Prover med ultrarent vatten
HVR:s systerbolag Xzero har startat försäljning av prover på Ultrarent vatten.
2016-11-04

Nyemissionen 2016
Den genomförda nyemission blev fulltecknad.
2016-06-26

Första order till HVR
HVR har fått en första order på en vattenanläggning till Bangladesh. Den ska göra 2 000 liter per dag och kunna utökas till 8 000 liter per dag. Det är till en klinik som behandlar arseniksjuka.

HVR har sponsrat utvecklingen av en medicin mot arsenikförgiftning. Distributionen under ett fältförsök har bekostats av privatpersoner. Medicinen har fungerat väl, men för att hålla sig friska måste patienterna dricka arsenikfritt vatten. 8000 liter arsenikfritt dricksvatten per dygn räcker till en försöksgrupp på 2000 personer. Hittills har projektet köpt flaskvatten till patienterna. HVR räknar med en vattenkostnad på tre till fem öre per liter. Kliniken betalar idag 15 öre per liter för de dunkar av vatten som de sedan distribuerar till de arsenikdrabbade.

Så här skriver en aktieägare i HVR som varit på plats i Bangladesh.
”Den förbättring av hälsotillståndet som jag sett hos arsenikpatienterna i Koyla, efter bara två veckors behandling var häpnadsväckande. Uppenbarligen kan kombinationen av att börja dricka arsenikfritt vatten tillsammans med den innovativa naturmedicinen (för att öka immunförsvaret och avgifta arsenik), verkligen göra underverk.”

Som HVR har rapporterat tidigare på sin hemsida har KTH visat att HVRs förslag att lösa arsenikkrisen i Bangladesh är genomförbart och kostnadseffektivt. Sidas egen utredning som utförts av ett konsultkonsortium ger också förslaget högsta betyg. Även om förslaget i sig leder till en lönsam verksamhet som kan finansieras lokalt när den kommer igång krävs ett ordentligt startkapital. HVR har därför utarbetat och lämnat ett förslag till Sida. Även om alla utlåtanden hittills har varit positiva är det inte garanterat att det blir ett positivt beslut. I så fall får HVR söka andra finansiärer.
2016-05-25

Kallelse till årsstämma 2016
Aktieägarna i HVR Water Purification AB (publ.) 556380-8939 kallas till ordinarie årsstämma måndagen den 30 maj 2016 kl. 18.00 på Teknikhöjden, Björnnäsvägen 21, Stockholm (hållplats Albano).

Aktieägare som vill delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 24 maj, dels göra anmälan per tfn 08-667 86 60, eller e-post: info@hvr.se senast den 25 maj 2016 kl. 14.00.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att erhålla rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera dessa i eget namn hos Euroclear Sweden AB före den 24 maj 2016.
2016-04-27

HVR:s verksamhet 2015
Sammanfattning av HVR:s verksamhet under 2015

Vi fortsätter att utveckla tekniken och omsätta denna i produkter. HVR:s moderbolag Scarab sköter grundforskningen och HVR arbetar med att tillämpa forskningsresultaten och omsätta dessa i fungerande produkter.
De senaste resultaten är i huvudsak följande.

1. Ett tre års forskningsprojekt i Ras el Khaima, Förenade Arabemiraten, där solenergi nyttjas som energikälla kommer att avslutas under 2016. Vi hoppas kunna hitta finansiärer i Arabemiraten för att kunna tillverka och marknadsföra en modell där 500 liter vatten kan renas/avsaltas per dag med hjälp av solenergi.

2. Utvärdering av projektet i Bangladesh (med utrustning för polygenerering i syfte att kunna rena grundvatten från arsenik) har avslutats av Kungliga Tekniska Högskolan och Grameen Shakti, i Dhaka. Utvärderingen finansierades av Sida. Moderbolaget Scarab har skrivit en ansökan för att finansiera konstruktion och utvärdering av fyra demonstrationsanläggningar i Bangladesh. Detta projekt har ännu inte blivit finansierat.

3. En inbyggd produkt för kök, som drivs av gas, solceller eller el har konstruerats av utomstående konsulter under 2015. Vår plan är att vi ska erbjuda tillverkningslicenser till större vitvaruföretag under 2016.

4. Vi har initierat samarbeten med ytterligare några nytillkomna membrantillverkare.

5. Vi har blivit beviljade ett nytt patent för hur man enkelt byter ut kassetter.

6. Två större forskningsprojekt har avslutats. Det första vid IVL svenska miljöinstitutet där läkemedel helt avlägsnades från avloppsvatten. Det andra vid KTH där flera industriella tillämpningar (speciellt då alkohol som bränsle, mjölkprodukter, och läkemedel) studerades.

7. Vårt systerbolag Xzero AB har utvecklat tekniken till att ta bort även de minsta nanopartiklar. Laboratorieutrustning har testats och utvärderats av tredje parter och de två första prototyperna har beställts. Dessa två kommer att levereras under 2016 för att testas av kunder. Xzeros huvudsakliga samarbetspart är Europeiska institutet för halvledarforskning, imec i Leuven, Belgien.
2016-02-28

Om notering
Frågan om notering.
2015-12-07

Seminarium på KTH
Den 17 november 2015 hölls ett seminarium om arsenik i dricksvatten på KTH. Professor Andrew Martin berättade om KTH:s arbete med den nya tekniken i ett projekt som finansierats av Sida. HVR:s VD, Aapo Sääsk, berättade om hur projektet ska fortsätta med fyra demonstrationsanläggningar i Bangladesh och även om hur arsenikproblemen drabbar andra länder. En sammanfattning av projektet kan laddas ner, följ länken nedan.

En del deltagare ville ha de vetenskapliga underlagen för arbetet. En del av dessa rapporter kan läsas eller laddas ner här. Själva upplägget av projektet beskrivs här.

En hel del information om projektet finns också på www.sustainablefuture.se

2015-11-20

Artikel i KTH magazine
Om testanläggningen i Henrikdalsberget.
2015-10-19

FN varnar för vattenkris
Världen står inför en vattenkris som kan bli förödande för varma och torra länder, varnar FN. Görs inget kan stora områden bli obeboeliga.
Redan om femton år beräknas "det globala vattenunderskottet" ligga på runt 40 procent, enligt en rapport om vattensituationen som presenterades inför världsvattendagen den 22 mars. Vattenunderskottet är skillnaden mellan efterfrågan av vatten och hur fort det fylls på.

Ohållbar användning
Delar av Kina, Indien, USA och Mellanöstern har förlitat sig på en ohållbar användning av grundvattnet för att möta sitt behov av vatten, enligt vattenexperten Richard Connor, huvudförfattare av rapporten.
– Enligt min personliga åsikt är detta i bästa fall en kortsiktig plan B. När dessa grundvattentillgångar är uttömda finns ingen plan C och några av dessa områden kan faktiskt bli obeboeliga, säger han.
Det finns egentligen tillräckligt med vatten för att klara av världens behov, men då krävs det drastiska förändringar av hur vattnet används, hanteras och fördelas, enligt rapporten.
TT - 2015-03-22
2015-03-24

Nanopartiklar
På senare tid har faran med nanopartiklar uppmärksammats. Inom vattenreningsindustrin finns inga kända metoder för att rena vatten från nanopartiklar. HVR har därför låtit KTH göra en första test på att avlägsna silvernanopartiklar. Den har varit framgångsrik. Vi fortsätter testerna med andra typer av nanopartiklar.

Nanopartiklar kan tränga in via huden till blodbanan och ta med sig andra toxiska molekyler. Hälso- och miljöeffekter är i stort sett okända.
Den mänskliga cellen är cirka 5 mikrometer i genomskärning – alltså 5 000 nanometer. En nanopartikel tränger därför lätt igenom cellmembranet och kan ställa till skada.
2015-03-03

Ett av HVR:s projekt toppar utvärdering gjord för Sida
Sida har anlitat ett konsultföretag för att föreslå nya projektidéer för utvecklingssamarbete i Bangladesh.
Uppdraget genomfördes av SIPU International AB - http://www.sipu.se/international
i samarbete med Adam Smith International - http://www.adamsmithinternational.com/
och Orgut - http://www.orgut.se/

Rapporten ger HVRs projekt 19 poäng av 20 möjliga.

HVR:s projekt beskrivs på följande sätt:

"När det gäller … förbättrad tillgång till dricksvatten och sanitet för utsatta grupper, verkar detta projekt vara en särskilt stark kandidat … Ett svenskt forskningsbaserat företag har uppfunnit och utvecklat en metod som kan ta bort inte bara arsenik utan även bakterier och salt och den har producerat flera prototyper som har testats. … Även Grameen Shakti* (ett dotterbolag till Grameen Bank) deltar i denna studie och har uttryckt sitt intresse för att marknadsföra utrustningen i framtiden. Deras affärsidé är utrustningar som producerar biogas och gödningsmedel från dynga och annan biomassa. Biogasen används för att driva en motor som driver en generator för att göra el. Kylvattnet från motorn driver en membrandestillationsmodul som producerar arsenikfritt vatten.”

Sida är i färd med att omorganisera en del av biståndsarbetet. Tidigare bestod biståndet mest av gåvor till programländernas regeringar och till FN-organ. Nu har man startat nya program som kallas exempelvis Business for Development och Innovations Against Poverty som också säker samarbete med lokala frivilligorganisationer och företag.

* Grameen Bank är pionjärer inom så kallade mikrolån och fick Nobels Fredspris år 2006 för detta arbete. Bankens dotterbolag Grameen Shakti som fick det ”Alternativa Nobelpriset” (Right Livelihood Award) år 2007 lanserar solenergi på landsbygden. Grameen betyder landsbygd och Shakti energi på Bengali.

En komplett utvärdering av HVR-projektet finns här (på engelska) En kopia av den fullständiga rapporten kan du få från info@hvr.se eller från SIPU.

Vi kommer att översätta utvärderingen till svenska (men inte hela rapporten). Om du vill ha denna svenska översättning kan du meddela oss på info@hvr.se.
2014-10-19

Arsenik ger lägre IQ även i USA
Miljontals barn dricker arsenikhaltigt vatten varje dag. Forskning genomförd i USA och Bangladesh av Columbiauniversitetet i New York visar att arsenik försämrar intelligensen hos skolbarn.
”Our work in Bangladesh and in Maine suggests that aspects of performance intelligence, particularly perceptual reasoning and working memory, are impacted by exposure to arsenic in drinking water.”, U.S. Schoolchildren Exposed to Arsenic in Well Water Have Lower IQ Scores, Stephanie Berger, sb2247@columbia.edu

Det finns inget ämne som är så svårt att få bort från dricksvattnet som arsenik och arsenik är ett av de vanligaste grundämnena i jordskorpan.
2014-10-17

Möte på Karolinska
Ett informationsmöte om utvecklingsarbete i Bangladesh anordnas av HVR:s samarbetspartner Viola Vitalis på Karolinska Institutet den 18 oktober mellan 10 och 16.30. Begränsat antal platser.
Intresserade kan kontakta Dr Abdul Kader, tel. : +46763226514
2014-10-16

HVR:s publika nyemission
HVR:s publika nyemission blev övertecknad. Särskilt erbjudande av aktier planeras till dem som inte fick tilldelning. Läs HVRs presentation på informationsmötena i september
2014-10-12

Korrekt datum för presentation i Dhaka och info om Grameen
Vi ber om ursäkt för ett fel i vårt senaste utskick. Datumet ska naturligtvis vara 20 oktober 2014.

Vi har också fått frågor om vilka Grameen Shakti är. Ordet betyder Landsbygdsenergi på bengaliska. Grameen Shakti är ett dotterbolag till Grameen Bank som följaktligen betyder Landsbygdens Bank och till vardags kallas Grameen. Grameen startades av Mohammed Yunus som fick Nobels Fredspris år 2006. På Nobelstiftelsens hemsida kallas han för: ”Banker to the Poorest of the Poor”. Banken är en pionjär i vad som numera kallas för mikrolån.
Grameen är särskilt kända för ”the telephone ladies”. Banken finansierade mobiltelefoner för kvinnor på landsbygden som sedan hyrde ut telefoner till sina grannar och därigenom skapade en bra lokal service och levebröd för sig själva. Grameen har ibland anklagats för att de har relativt höga räntor och försvarar sig med att de har höga administrationskostnader för de små beloppen. Ingen har emellertid ifrågasatt deras banbrytande samhällsnytta.
2014-10-10

Rent vatten för en växande befolkning
Rent vatten för en växande befolkning
2014-07-11

Inbjudan till seminarium
Inbjudan till seminarium den 2 juni på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm om användningen av förnybara bränslen för polygenerering av rent dricksvatten, varmt vatten för sanitet och elektricitet. (Alla tre produkter från samma inmatade bränsle.)
2014-05-19

KTH skriver vetenskaplig artikel om vattenreningen
KTH skriver vetenskaplig artikel om hur vattenreningen kan integreras i energiproduktionen

Sammanfattning

Arsenikförorening av brunnsvatten är ett allvarligt hälsoproblem i Bangladesh och i andra sydostasiatiska länder. Landsbygden i dessa områden står inför enorma utmaningar att framställa överkomligt och arsenikfritt dricksvatten. Under senare år har ett intensivt arbete genomförts för att utveckla lämplig teknik för att framställa arsenikfritt vatten.

Denna studie har undersökt användningen av möjliga membrantekniker, specifikt membrandestillation med luftgap (AGMD), för småskalig framställning av arsenikfritt dricksvatten till låg kostnad.

Syftet med studien var att testa en kommersiell prototyp av modell AGMD (nominell kapacitet på 2 liter/timme) på tre olika typer av vatten: vanligt kranvatten, kranvatten spetsad med arsenik och arsenikhaltigt grundvatten.

Resultatet visar att den testade AGMD-prototypen kan uppnå hög separationseffektivitet. Alla produktvattenprov visade arseniknivåer under etablerade gränsvärden även när initiala halter var över 300 mikrogram per liter.

Parametriska studier med fokus på variationer av kylvattentemperaturen fastslår att det är möjligt att integrera AGMD i olika termiska system.
2014-04-13

HVR:s projekt att rena arsenikhaltigt vatten
Nyheter om HVR:s projekt att rena arsenikhaltigt vatten i Bangladesh.
2014-04-06

Presentation vid infomötet
Power Point presentation från informationsmötet den 20 februari
2014-03-15

Rapport från infomöte
Rapport från informationsmötet den 20 februari 2014.
2014-03-15

Ännu ett ämne hotar grundvattnet
Nya farliga gifter i dricksvattnet oroar Livsmedelsverket
2014-02-10

Informationsmöten
Information om årets framsteg för Scarabs vattenreningsteknik.
Följ länken nedan för datum och anmälan.
2014-01-24

HVR samarbetar …
HVR samarbetar med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige och CSEM-UAE (Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique United Arab Emirates) i Ras Al Khaimah, Förenade Arabemiraten, i utvecklingen av en soldriven avsaltare/vattenrenare. En lägesrapport presenterades vid en konferens arrangerad av International Solar Energy Society (ISES) - Solar World Congress i Cancún, Mexico i november, 2013.
2013-11-19

Från svett till vatten - HVR:s teknik
Unicefs kampanj #sweatforwater, som använder HVR:s teknik, väcker stor uppmärksamhet i både nationell och internationell media.

Utvalda omnämnanden:
BBC News Technology
Discovery
My newsdesk
DN

Deportivo gör video för Unicef som visar HVRs teknik:
Se Vimeo
2013-07-22

Ny video
Se video som demonstrerar hur HVR:s teknik fungerar!
2013-05-14

Ny strategi i HVR
HVR har nu fastslagit en ny strategi för sin verksamhet. Tidigare har verksamheten varit inriktad mot att sälja produkterna som diskbänksenheter (table top) direkt mot konsumentmarknaden. Den nya strategin innebär att företaget kommer att etablera samarbeten med större företag i Europa, Asien och Nordamerika som producerar produkter för uppvärmning och kyla av bostäder. HVRs produkter kommer att utgöras av en anpassad enkel modulenhet i sådana system som genererar rent dricksvatten i samverkan med de andra funktionerna i systemen samt att distribuera den fristående Elixirmodellen via marknadsledande återförsäljare.
2012-02-13

Sveriges grundvatten har bland de högsta uranhalterna i världen
Intressant men skrämmande läsning i SvD.
2011-03-29

Experter varnar för vattnet
Enligt en artikel i SVD den 5 mars 2011 är vattensituationen i Sverige sämre än många tror. Experten Thomas Petterson menar att ”felkopplingar finns överallt”. Dessa felkopplingar med avloppsvattnet resulterar i att tarmbakterier hamnar i dricksvattnet och kan orsaka magproblem.
Många kommuner upplever att grundvattnet håller en sådan bra kvalitet att det inte behövs så mycket rening. Det är så parasiter som Cryptosporidium kan hamna i dricksvattnet. Reningsverken är helt enkelt inte byggda för att hantera dem.

WHO har publicerat riktlinjer om hur sårbarhetsanalyser skall göras – från regndroppe till ett glas vatten – men få kommuner har infört detta.
2011-03-10

 

 

 

 

 

 

© Copyright HVR Water Purification AB, SWEDEN Dela