HVR

Uttalande om notering

Notering av bolagets aktie på en handelsplats är något som efterfrågas av aktieägarna för att underlätta handel samt öka trovärdigheten och kvaliteten i bolaget. Därför är det bolagets avsikt att notera aktien när rätt förutsättningar finns. För att bolaget ska kunna noteras måste följande förutsättningar var uppfyllda.

1. Bolaget ska ha ett stabilt kassaflöde
Då HVR ännu inte har några stabila intäkter betyder det att en notering i dagsläget skulle betyda en instabil aktiekurs. Det ligger både i aktieägarnas och bolagets intresse att aktiekursen är stabil och för det krävs att bolaget har intäkter.

2. Bolaget ska ha en finansiell rådgivare
För att säkerställa att noteringsprocessen sker korrekt och att bolaget har bra finansiella förutsättningar att upprätthålla en stabil och bra närvaro på börsen måste bolaget ha en lämplig finansiell rådgivare som kan stödja bolaget under noteringsprocessen och även efter notering.

3. Bolaget ska ha en stabil kommunikationsplattform
För att bolaget ska vara framgångsrikt som noterat bolaget krävs det att bolaget har en stabil kommunikationsplattform och ett trovärdigt och bra kommunikationsflöde till aktieägare och marknad. Det finns nu en anställd kommunikatör som skall arbeta med dessa frågor.

För att sammanfatta: Bolaget kommer att noteras när det finns goda förutsättningar för att genomföra en lyckad notering och bibehålla en stabil aktiekurs. I ljuset av detta planerar bolaget därför en notering i slutet av 2018.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

© Copyright HVR Water Purification AB, SWEDEN Dela